ტერორის ტოპოგრაფიის რუკა

თბილისში არსებობს და მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის უცნობია იმ კონკრეტული სახლების ადგილმდებარეობა, სადაც განთავსებული იყო სტალინურ ტერორთან, რეპრესიებთან და საქართველოს საბჭოთა ისტორიასთან დაკავშირებული სახელმწიფო დაწესებულებები; შენობები, სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებმაც საგულისხმო როლი ითამაშეს საქართველოს სამოცდაათ წლიანი საბჭოთა მმართველობის პერიოდში.

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ინტერაქტიულ რუკაზე წარმოადგენს საქართველოს საბჭოთა ისტორიისათვის მნიშვნელოვან ადამიანებს, მოვლენებს და ობიექტებს. რუკაზე აიტვირთება ის თემატური მარშრუტები, რომელიც უკეთ გაგაცნობთ საბჭოთა ისტორიის კონკრეტულ პერიოდსა თუ დეტალს.

კატეგორიები